Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Klachtenprocedure

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

•  Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
•  De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
•  Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
•  Als u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
•  De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
•  Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
•  Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
•  Er komen veel kinderen in de praktijk, wilt u zo ver als het kan het speelgoed dat uw kind overhoop haalt opruimen.
•  Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Privacyregelement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven: ·Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Als u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Als er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden. De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenprocedure

Hebt u een klacht of is er onduidelijkheid dan kunt u zich wenden tot de maatschap. Deze zal zo snel mogelijk uw klacht onderzoeken en daarover met u in gesprek gaan om de klacht of de onduidelijkheid uit de wereld te helpen.

Daarnaast is Balans ook aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk
www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/klachtenregeling


Download hier de wet privacywetgeving patiëntgegevens.

Patiƫnten informatie dataverzameling Keurmerk Fysiotherapie

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt! De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.
Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Certificering

Copyright © 2018 Balans Gezondheidscentra - All rights reserved
Realisatie impulsontwerpt.nl